Informacja dla osoby fizycznej o przetwarzaniu jej danych osobowych

 

Niniejszym informuję, że administrator – P.P.U.H. „KOS” Stanisław Kos z siedzibą w Kole przy ul. Toruńskiej 222 , 62-600 Koło, prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych. Jednocześnie informuję, iż:

1. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest obsługa i realizacja zamówień oraz rozliczenia rachunkowe i podatkowe, na podstawie art.6 ust.1 lit.b) i c) RODO

2. Państwa dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

a) podmiotom i organom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa

b) dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora (w szczególności firmom kurierskim i pocztowym, dostawcom usług IT)

c) dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu roszczeń

d) innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi lub podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie umowy.

1) Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy. W przypadku, gdy odmawiają Państwo podania administratorowi swoich danych osobowych, zawarcie umowy i jej realizacja są niemożliwe,

w związku z przetwarzaniem przez administratora Państwa danych osobowych posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu

nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych na każdym etapie

1) Państwa dane osobowe nie są przetwarzane z wykorzystaniem systemów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,


2) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz 5 lat po jej zakończeniu, wobec obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji na cele ewentualnej kontroli podatkowej.